Laserové hodinky vyřeší vaše zdravotní potíže. Máme dva typy: ATANG PROFI a SUYZECO PROFI

Trápí vás vysoký cholesterol? Nebo snad cukrovka? Tinnitus? Jste po prodělané nemoci COVID19 nebo po očkování? Úpravou negativního náboje na erytrocytech tento stav můžeme vyřešit. Čím dál více lidí také trpí  chronickou únavou, nemáte s ní náhodou také problém? Bohužel jste jen jedni z mnoha, kteří příznaky těchto nepříjemných nemocí musí každodenně řešit. Není ostatně divu, “moderní” medicína se neustále snaží prášky a další chemií léčit důsledky, přitom ale zapomíná na hledání příčiny jejich vzniku a rozšíření. Laser nabije červené krvinky negativním nábojem a ty se přestanou shlukovat. Odpuzují se totiž jako magnety stejné polarity. Výsledkem je lepší prokrvení periferních částí těla a tím pádem i lepší okysličení tkáně.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

Polovodičový laserový terapeutický přístroj na zápěstí a nosní a ušní dutiny nebo k zasunutí do vaginy.

Třída bezpečnosti laseru: Laserový produkt třídy 3R

Terapeutická metoda: Laserová extravaskulární aplikace ozařování laserem

Účel určení:

Hodinky: zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve v nosní dutině, středouší a celotělově. Vaginální: zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve ve vagině, zlepšení stahů svalů okolo vaginy, zamezení inkontinence, celková rejuvenace vaginy.   Oba přístroje přispívají k celkovému zlepšení zdravotního stavu uživatelů.

Mechanismus účinku: Aplikace 650 nm laserového neinvazivního ozáření na nosní sliznici, nebo sluchový orgán. (vaginální sliznici) Laserovým ozařováním se spouští série energetických a biologických účinků, které mohou změnit reologii krve, redukovat viskozitu krve, podpořit mikrocirkulaci, zlepšit záporný náboj povrchu červených krvinek a tím jejich schopnost transportovat kyslík. Vaginální laser navíc vyzařují 430nm – antibakteriální světlo ničící kvasinky, bakterie a liukvidující zápach.

JAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY LZE OVLIVNIT

Laserové přístroje jsou vhodné pro kohokoliv, kdo řeší následující zdravotní indikace nebo chce zahájit prevenci pro své zdraví.

Vaginální suchost

vaginální elasticitu

inkontinenci, ztrátu libida

ovlivnění a prevence zvýšeného krevního tlaku (hypertenze) – velmi účinně

eliminace nebo značné zlepšení choroby TINNITUS

zlepšení funkce endokrinního systému

prevence proti mozkové mrtvici

prevence ischemické choroby srdeční – infarkt

při ekzémech

proti otokům

při alergiích

při ateroskleróze

prokrvení dolních končetin (do tří týdnů)

prevence proti trombům

při problémech s ledvinami

prokrvení mozku

zlepšení zraku

okysličení těla a lepší zásobování živinami

upravuje cholesterol

upravuje krevní cukr

upravuje srdeční problémy – velmi účinně

při cukrovce zejména typu 2

spasmolytický účinek

proti virovým a bakteriálním infekcím – stimuluje imunitu

ovlivňování krevních lipidů

zastavuje postup onemocnění typu Alzheimer

prevence proti různým onemocněním

při nespavosti – kvalitnější a hlubší spánek

zlepšení opravných a regeneračních procesů

při ženských problémech

při bolestech různého typu – klouby, záda

při hemoroidech

zlepšeni erekce

zpomalení stárnutí  (anti-aging účinek)

detoxikační účinek

jsou prokazatelné účinky i u nemocí typu skleróza multiplex a autismu

u sportovců zvyšuje výkonnost 

a jiných dalších zdravotních problémů

KONTRAINDIKACE

 • poruchy krevní srážlivosti
 • hemoragické stavy
 • těhotenství
 • léčené karcinomy a maligní nádory
 • neléčená epilepsie
 • přímé ozáření krku nebo štítné žlázy v případě zvýšené činnosti štítné žlázy
 • časté krvácení a ztráta krve
 • imunosupresivní léky
 • kardiostimulátor
 • věk pod třináct let
 • fotosenzitivita – vrozená nebo vyvolaná léky

VÝHODY POUŽITÍ PŘÍSTROJE

 • Přístroj je certifikovaný jako lékařský prostředek pro EU
 • Přístroj je chráněný patentem
 • Použití přístroje je dle návodu bez vedlejších účinků
 • Přístroj je velmi jednoduchý na obsluhu
 • Přístroj je snadno přenosný, můžete si je vzít s sebou na cesty – použití kdykoliv a kdekoliv 365 dní v roce
 • 10 laserových bodů na zápěstí plus 2 laserové body do nosní sliznice, plus 7 laserových bodů proti bolesti
 • Přístroj má správný úhel světla vedený přímo k čichovému epitelu
 • Přístroj se automaticky vypne po ukončení léčebné procedury
 • Přístroj je velmi jednoduchý pro obsluhu, vhodný i pro starší pacienty a děti
 • Již po 30 minutách po použití jsou pod mikroskopem vidět změny viskozity krve

OBSAH BALENÍ

1 set/krabice obsahuje:

 • 1x laserové hodinky
 • 1x dvojitá sonda do nosní dutiny
 • 1x zářič na tišení bolesti
 • 1x zářič na tinitus (za příplatek)
 • 1x USB nabíječka
 • 1x USB kabel
 • 1x uživatelská příručka/návod na použití přístroje

Metoda použití: 2 krát denně, vždy 10 – 60 minut u dospělých(doba s postupným navyšováním- nepřekračujte dobu 60minut!!!), děti do 10 let mohou zkrátit čas aplikace na polovinu. Lze jej používat 28 dní, dát si například 3 dny pauzu a opět začít používat. Přestávky v používání nejsou nutností a přístroj umožňuje každodenní používání bez přestávek(zvláště u TINITUS při používání ušních laserů). Přestávky mohou zařadit, pokud se člověk cítí dobře, v komfortu tedy v pohodě, je zdravý a šťastný. Opačné stavy vyžadují pokračování v aplikacích.

Vlnová délka laseru 650 nm ± 20 nm

Jeden laserový výstupní maximální výkon 5mW – 20%

Režim laserového výstupu: Nepřetržitý

Nestabilita výstupu laserového výstupu ≤ ± 10%

Úhel horizontálního paprsku divergence Min: 5 ° Typický: 9 ° Max: 12 °

Vertikální úhel svislého paprsku Min: 30 ° Typický: 36 ° Max: 42 °

Časový rozsah 15min ~ 60min nastavitelný, intervaly v 15min.

Režim displeje: Displej z tekutých krystalů

Třída bezpečnosti: Interní napájecí zařízení

Zdroj napájení: Lithium-iontová baterie

Napětí baterie DC5V

Vstupní výkon ≤ 10VA

Pracovní prostředí: Teplota 5 ℃ -40 ℃

Relativní vlhkost <80%

Nově starý způsob léčby. Jed­ná se o anti-mi­k­ro­biál­ní fo­to­dy­na­mic­kou léč­bu (ang­lic­ky anti-mi­cro­bial pho­to­dy­na­mic the­ra­py, zkrá­ce­ně aPDT).  Vý­ho­dy aPDT? – jed­not­li­vé ap­li­ka­ce po­krý­va­jí ne­je­nom ob­last ne­mo­cí způ­so­be­ných bakte­rie­mi (do­mé­na ATB), ale i ty způ­so­be­né plís­ně­mi, pa­ra­zi­ty a viry – účin­ná pro­ti ATB-re­si­s­tent­ním kme­nům bak­te­rií bez ná­sled­né re­zi­s­ten­ce – mi­ni­mum ve­dlej­ších efek­tů – ná­kla­do­vě efek­tiv­ní (lev­ná) – rych­lá (v po­rov­ná­ní s ATB) – bez­peč­ná pro lid­s­kou tkáň 2 – na­roz­díl od sy­s­te­mic­kých ATB se léč­ba po­mo­cí aPDT do­sta­ne i k mrtvé či po­ško­ze­né tká­ni Jak jsem se zmí­nil výše, aDPT se sklá­dá ze dvou slo­žek, svě­t­la/la­se­ru o kon­krét­ní vl­no­vé dél­ce a tzv. fo­to­sen­zi­ti­zé­ru, ak­tiv­ní lát­ky, kte­rou ono svět­lo ak­ti­vu­je. Tomuto procesu se říká excitace (Excitace neboli vybuzení je fyzikální proces, při kterém dochází k přechodu energetického stavu atomu, molekuly či iontu na vyšší energetickou hladinu). První látkou je například kurkumin.

Dru­hou sou­čás­tí celé te­ra­pie je pak svě­tel­ný zdroj o kon­krét­ní vl­no­vé dél­ce, který kon­krét­ní fo­to­sen­zi­ti­zér vy­bu­dí k ma­xi­mál­ní­mu účin­ku. Mezi nej­ví­ce pro­zkou­mané vl­no­vé dél­ky pak pa­tří mo­d­ré svět­lo o vl­no­vé dél­ce 447 nm a žlu­té svět­lo o vlno­vé dél­ce 589 nm. Méně již čer­ve­né svět­lo (la­ser) o vl­no­vé dél­ce 635 nm, ale to má samo o sobě im­pre­siv­ní lé­čeb­né účin­ky.

Co všechno samo o sobě červené světlo 635nm dělá?

– zlep­šu­je krev­ní oběh, nor­ma­li­zu­je krev­ní tlak, roz­pou­š­tí tuky a cho­le­s­terol pe­ro­xi­da­cí li­pi­dů, či­s­tí cévy od ne­žá­dou­cích ná­no­sů, sni­žu­je hu­s­to­tu krve a krev­ní vi­s­ko­zi­tu a to vše jednoduchým fyzikálním efektem a tím je elektromagnetizmus. Nabité erytrocyty na zápornou hodnotu se vzájemně odpuzují, tudíž lépe vedou kyslík svým povrchem a automaticky ředí krev.

– výše popsaným efektem tak léčí dia­be­tes typu 2 a upra­vu­je typ 1 s pre­ven­tiv­ním účin­kem na zdra­votní kom­pli­ka­ce s nimi spo­je­né                                                                                                                                                                            – před­chá­zí kar­dio­va­s­ku­lár­ním a ce­re­b­ro­va­s­ku­lár­ním one­moc­ně­ním a také je léčí

– za­bra­ňu­je trom­bó­ze

– pů­so­bí sil­ně pro­ti­zá­nět­li­vě po­mo­cí zvý­še­né pro­duk­ce oxi­du dus­na­té­ho (NO), čímž je do­po­ru­čo­va­ný pro léč­bu der­ma­to­lo­gic­kých ob­tí­ží 3

– ak­ti­vu­je te­lo­me­rá­zu, čímž spou­š­tí sil­ný proti stárnoucí efekt

– má de­to­xi­kač­ní úči­nek s pod­po­rou tvor­by vi­ta­mí­nu D

– po­má­há vy­tvá­řet se­ro­to­nin, je­hož zvý­še­ná hla­di­na pů­so­bí klad­ně na psychic­ké pro­blé­my a po­tla­ču­je ne­ga­tiv­ní du­šev­ní sta­vy – je to ideál­ní po­moc­ník v léč­bě vi­ro­vých a chro­nic­kých bak­te­riál­ních infek­cí

Pří­stroj (kla­si­fi­ko­va­ný v SRN jako zdra­vot­nic­ký), kte­rý má některá uve­de­ná svě­t­la jsou tyto laserové hodinky.  Jsou ale další firmy, které podobné výrobky nabízí. La­se­ro­vý pří­stroje někdy dokonce kom­bi­nu­jí výše uve­de­né čer­vené, mo­d­ré a žlu­té svět­lo o správ­ných vl­no­vých dél­kách, při­dá­vá je­š­tě ze­le­né svět­lo o vl­no­vé dél­ce 532 nm.

Jaké jsou účinky různých barevných laserových světel?

 1. Žluté světlo využívá 590nm vysoce účinnou vlnovou délku vyzařující světlo. Po aplikaci specifického žlutého světla na pokožku působí aktivně urychlením krevního oběhu, aktivací buněk a stimulací buněčné dráždivosti. Může podporovat syntézu kolagenu, posilovat kožní kolagenová vlákna a elastická vlákna a zklidňovat pokožku. Jeho role je také bělení kůže
 2. Modré světlo  může hrát roli při sterilizaci a protizánětlivém procesu pro zlepšení povrchu kůže. Dobře působí při léčbě akné a růžovky a dokáže rychle a účinně léčit zánětlivé akné. Světlo je studené, takže nedochází k poškození pokožky, a nejsou známy žádné vedlejší účinky.
 3. Laser s červeným světlem aktivuje metabolismus: snižuje krevní tlak a zlepšuje průtok krve. Vyšší věk a nezdravý životní styl zvyšují možnost, že se cholesterol a další krevní tuky usazují na stěnách cév, a tím zhoršují zásobování našich orgánů kyslíkem a živinami. Vasokonstrikce vede k metabolismu a poruchy mikrocirkulace, které následně vedou ke kardiovaskulárním a cerebrovaskulárním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku, cukrovce, mrtvici atd.
 4. Zelený laser: Zlepšuje funkci, chování a buněčnou elasticitu ozířených buněk a také zásobování kyslíkem.
 5. Laserové světlo aktivuje různé enzymy a rozkládá přebytečný tuk v krevním řečišti. Zvyšuje množství kyslíku v krvi, zrychluje metabolismus a urychluje proces peroxidace lipidů ke snížení cholesterolu v cévách.
 6. Stimuluje růst kolagenu v podkoží. Výrazně se také zvyšuje elasticita a odolnost pokožky.

Chyba těchto přístrojů je ale v aplikaci. Reklama uvádí, že svě­tel­né dio­dy po upnu­tí pří­stro­je na (spod­ní stra­nu) zá­pěs­tí pro­sví­tí ra­diál­ní i ulnární te­pnu a při 30 mi­nu­to­vé sean­ci tak “pro­sví­tí” ve­š­ke­rou krev v těle, kte­rá přes zá­pě­s­tí pro­te­če. To je ovšem omyl, protože toto tvrzení neplatí o všech vlnových délkách. Zápěstí prosvítí pouze červené světlo o vlnové délce 635nm, ale ostatní vlnové délky pigment v kůži zastaví a průnik je sotva 1mm. Pouze modré světlo v koherenci pronikne pod kůži do tkáně do 3mm, ovšem záleží na výkonu. Na podporu tohoto tvrzení uvádím, že sluneční svit, který je nejsilnější zdroj a je složením jednotlivých barevných frekvencí světla (duha) neprosvítí člověka a paprsky, krom vybraných neproniknou kůží (nejsou koherentní), protože jim v tom brání pigment. Pro čtenáře, kteří to chtějí vědečtěji připojuji dva obrázky znázorňující průnik světla do kůže v závislosti na vlnové délce a koherenci či nekoherenci (zdroj GOOGLE PICTURES) a dále i procentuální účinnost vlnové délky v dané hloubce. Povšimněte si, že od 590nm je náhlý nárůst průniku do kůže z 1 až na 3mm, kde se nachází tepny a žíly. Tady je zabezpečeno skutečné prozáření krve. Procentuálně však až od 630nm, kde je to o 50% více jak u 570nm a to je právě důvod, proč se používá červené, nikoliv už oranžové světlo. Ostaní světla se na ozáření krve podle zobrazených grafů nemají šanci podílet, pokud by nebyly v koherenci. Mají však vliv na pokožku, jak je výše popsáno. Smysl mají tudíž zářiče, co mají hlavně červené světlo a jsou navíc laserové koherentní (jako je ten náš), ale umí ostatní vlnové délky zprostředkovat pomocí nosních sond, kde pigment nebrání průniku do tkáně a jednotlivé vlnové délky tak prozáří lépe krev. Pokud vyzařují hodinky koherentní světlo, existence pigmentu nevadí. Rozdíl mezi přístroji, které vyzařují normální nebo koherentní světlo pouhým okem nezjistíte. Musíte mít kvalitní přístroj, který obvykle nestojí 50 dolarů na čínském tržišti, ale skutečný výkonný laser od renomovaného výrobce. Tyto parametry lasery od firmy zdravyvodik.cz splňují. V rám­ci stan­dard­ní­ho ba­le­ní u firmy zdravyvodik.cz do­sta­ne­te i no­s­ní sondu (s čer­ve­ným svět­lem,  mo­d­rým za příplatek), kte­rou vý­rob­ce do­po­ru­ču­je po­u­ží­vat pro zvýše­ní účin­ku, ušní son­du u vybraných typů (čer­ve­né svět­lo) pro léč­bu tin­ni­tu a son­du tlu­mí­cí bo­lest taktéž u vybraných typů.

V následujících řádcích se dozvíte o vyžití modrého světla v procesu excitace. Červené světlo zde slouží jako doplněk a faktor pro ředění krve, tedy lepší prozáření a ovlivnění kurkuminu nebo riboflavinu v krvi modrým světlem. Podle posledních výzkumů k exitaci dochází taktéž v chlorofilu ze zeleného ječmene, protože je obdobně fotosyntetický jako kurkumin…

– kur­ku­min + mo­d­ré svět­lo 447 nm + červené světlo 635nm. (kur­ku­min je č. 1 v ob­la­s­ti po­tla­čo­vání ja­kých­ko­liv zá­nět­li­vých pro­ce­sů!!!)                                  – ri­bo­fla­vin + mo­d­ré svět­lo 447 nm + červené světlo 635nm (vi­ta­mín B2 je dů­le­ži­tý pře­de­vším v ener­ge­tic­kém me­ta­bo­li­s­mu, mj. mění karbohydrázy na ATP), dle dostup­ných stu­dií fun­gu­je i při léč­bě ma­lá­rie či he­pa­ti­tid B a C!

A nyní ke kurkuminu.

– kur­ku­ma ob­sa­hu­je bio­ak­tiv­ní slou­če­ni­ny se sil­ný­mi lé­či­vý­mi vlast­nost­mi    – kur­ku­min je pří­rod­ní pro­ti­zá­nět­li­vá slou­če­ni­na                                                    – kur­ku­ma dra­ma­tic­ky zvy­šu­je an­ti­oxi­dač­ní ka­pa­ci­tu těla                                    – kur­ku­min zvy­šu­je neu­ro­t­ro­fic­ký fak­tor od­vo­ze­ný od moz­ku                            – zlep­še­nou funk­cí moz­ku a niž­ším  ri­zi­kem moz­ko­vých cho­rob                         – kur­ku­min by měl sní­žit ri­zi­ko sr­deč­ních one­moc­ně­ní                                          – po­má­há vi­ta­li­zo­vat po­kož­ku a lé­čit lu­pén­ku                                                        – kur­ku­min může být uži­teč­ný při pre­ven­ci a léč­bě Alz­hei­me­ro­vy cho­ro­by       – pa­cien­ti s ar­t­ri­ti­dou vel­mi do­b­ře re­agu­jí na do­plň­ky kur­ku­mi­nu                       – stu­die uka­zu­jí, že kur­ku­min pů­so­bí skvě­le pro­ti de­pre­si                                     – kur­ku­min může po­mo­ci od­dá­lit stár­nu­tí a bo­jo­vat s chro­nic­ký­mi ne­moce­mi sou­vi­se­jí­cí­mi s vě­kem

Kur­ku­min, o kte­rém píši má dvě podoby. Jednak je to silný extrakt ve formě tobolek od ověřeného výrobce. Tato forma je cenově dostupnější a vydrží poměrně dlouho (balení 120 kapslí za 800Kč, spotřeba 4 kapsule denně – k objednání u nás).

Tekutá forma je podstatně dražší (999,-Kč), ale zvy­šu­je svou do­stup­nost ji­nak – ná­sob­nou fer­men­ta­cí, což ote­ví­rá zce­la nový po­ten­ciál vstře­ba­tel­nos­ti a účinno­s­ti, kte­rý je o stov­ky pro­cent vyš­ší než u do­sud zná­mých me­tod včet­ně pi­p­e­ri­nu (láhev 0,5l za 990Kč). Tato “me­di­cí­na” se vy­rá­bí fer­men­ta­cí kur­ku­mi­nu v sil­ném ex­trak­tu kom­bu­chy a jako ta­ková se i dáv­ku­je 20-40ml (malý nebo velký pa­nák) jed­nou až dva­krát den­ně. Dá se vy­u­ží­vat i bez exci­ta­ce mo­d­rým a červeným svět­lem, ovšem s excitací má mnohonásobně větší a rychlejší účinky. Doporučuji terapii 30 mi­nut po vy­pi­tí dáv­ky kur­ku­minu na dobu 30 minut s modrým a červeným laserem do nosu. K objednání opět u firmy zdravyvodik.cz nebo jejich obchodních zástupců.

ATANG hodinky-laser: Cena Laseru včetně aplikátorů: 14.980,-Kč. Seznam doplňků: nosní laser. Za doplatek 2200,-Kč/kus: Ušní laser (párové zářiče), + plošný aplikátor proti bolesti - červená lampa). ATANG - Vaginální laser: cena 14.890,-Kč

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

Laserové hodinky vyřeší vaše zdravotní potíže. Druhý typ - velké

Trápí vás vysoký cholesterol? Nebo snad cukrovka? Tinnitus? Jste po prodělané nemoci COVID19 nebo po očkování? Úpravou negativního náboje na erytrocytech tento stav můžeme vyřešit. Čím dál více lidí také trpí  chronickou únavou, nemáte s ní náhodou také problém? Bohužel jste jen jedni z mnoha, kteří příznaky těchto nepříjemných nemocí musí každodenně řešit. Není ostatně divu, “moderní” medicína se neustále snaží prášky a další chemií léčit důsledky, přitom ale zapomíná na hledání příčiny jejich vzniku a rozšíření. Laser nabije červené krvinky negativním nábojem a ty se přestanou shlukovat. Odpuzují se totiž jako magnety stejné polarity. Výsledkem je lepší prokrvení periferních částí těla a tím pádem i lepší okysličení tkáně.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

Polovodičový laserový terapeutický přístroj na zápěstí a nosní a ušní dutiny

Třída bezpečnosti laseru: Laserový produkt třídy 3R

Terapeutická metoda: Laserová extravaskulární aplikace ozařování laserem

Účel určení: zlepšení cirkulace a mikrocirkulace krve v nosní dutině, středouší a celotělově. Přístroj přispívá k celkovému zlepšení zdravotního stavu uživatelů.

Mechanismus účinku: Aplikace 650 nm laserového neinvazivního ozáření na nosní sliznici, nebo sluchový orgán. Laserovým ozařováním se spouští série energetických a biologických účinků, které mohou změnit reologii krve, redukovat viskozitu krve, podpořit mikrocirkulaci, zlepšit záporný náboj povrchu červených krvinek a tím jejich schopnost transportovat kyslík. Velké hodinky navíc vyzařují 430nm – antibakteriální světlo.

JAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY LZE OVLIVNIT

Laserové hodinky jsou vhodné pro kohokoliv, kdo řeší následující zdravotní indikace nebo chce zahájit prevenci pro své zdraví.

ovlivnění a prevence zvýšeného krevního tlaku (hypertenze) – velmi účinně

eliminace nebo značné zlepšení choroby TINNITUS

zlepšení funkce endokrinního systému

prevence proti mozkové mrtvici

prevence ischemické choroby srdeční – infarkt

při ekzémech

proti otokům

při alergiích

při ateroskleróze

prokrvení dolních končetin (do tří týdnů)

prevence proti trombům

při problémech s ledvinami

prokrvení mozku

zlepšení zraku

okysličení těla a lepší zásobování živinami

upravuje cholesterol

upravuje krevní cukr

upravuje srdeční problémy – velmi účinně

při cukrovce zejména typu 2

spasmolytický účinek

proti virovým a bakteriálním infekcím – stimuluje imunitu

ovlivňování krevních lipidů

zastavuje postup onemocnění typu Alzheimer

prevence proti různým onemocněním

při nespavosti – kvalitnější a hlubší spánek

zlepšení opravných a regeneračních procesů

při ženských problémech

při bolestech různého typu – klouby, záda

při hemoroidech

zlepšeni erekce

zpomalení stárnutí  (anti-aging účinek)

detoxikační účinek

jsou prokazatelné účinky i u nemocí typu skleróza multiplex a autismu

u sportovců zvyšuje výkonnost 

a jiných dalších zdravotních problémů

KONTRAINDIKACE

 • poruchy krevní srážlivosti
 • hemoragické stavy
 • těhotenství
 • léčené karcinomy a maligní nádory
 • neléčená epilepsie
 • přímé ozáření krku nebo štítné žlázy v případě zvýšené činnosti štítné žlázy
 • časté krvácení a ztráta krve
 • imunosupresivní léky
 • kardiostimulátor
 • věk pod třináct let
 • fotosenzitivita – vrozená nebo vyvolaná léky

VÝHODY POUŽITÍ PŘÍSTROJE

 • Přístroj je certifikovaný jako lékařský prostředek pro EU
 • Přístroj je chráněný patentem
 • Použití přístroje je dle návodu bez vedlejších účinků
 • Přístroj je velmi jednoduchý na obsluhu
 • Přístroj je snadno přenosný, můžete si je vzít s sebou na cesty – použití kdykoliv a kdekoliv 365 dní v roce
 • 10 laserových bodů na zápěstí plus 2 laserové body do nosní sliznice, plus 7 laserových bodů proti bolesti
 • Přístroj má správný úhel světla vedený přímo k čichovému epitelu
 • Přístroj se automaticky vypne po ukončení léčebné procedury
 • Přístroj je velmi jednoduchý pro obsluhu, vhodný i pro starší pacienty a děti
 • Již po 30 minutách po použití jsou pod mikroskopem vidět změny viskozity krve

OBSAH BALENÍ

1 set/krabice obsahuje:

 • 1x laserové hodinky
 • 1x dvojitá sonda do nosní dutiny
 • 1x zářič na tišení bolesti
 • 1x zářič na tinitus
 • 1x USB nabíječka
 • 1x USB kabel
 • 1x uživatelská příručka/návod na použití přístroje

Metoda použití: 2 krát denně, vždy 10 – 60 minut u dospělých(doba s postupným navyšováním- nepřekračujte dobu 60minut!!!), děti do 10 let mohou zkrátit čas aplikace na polovinu. Lze jej používat 28 dní, dát si například 3 dny pauzu a opět začít používat. Přestávky v používání nejsou nutností a přístroj umožňuje každodenní používání bez přestávek(zvláště u TINITUS při používání ušních laserů). Přestávky mohou zařadit, pokud se člověk cítí dobře, v komfortu tedy v pohodě, je zdravý a šťastný. Opačné stavy vyžadují pokračování v aplikacích.

Vlnová délka laseru 650 nm ± 20 nm

Jeden laserový výstupní maximální výkon 5mW – 20%

Režim laserového výstupu: Nepřetržitý

Nestabilita výstupu laserového výstupu ≤ ± 10%

Úhel horizontálního paprsku divergence Min: 5 ° Typický: 9 ° Max: 12 °

Vertikální úhel svislého paprsku Min: 30 ° Typický: 36 ° Max: 42 °

Časový rozsah 15min ~ 60min nastavitelný, intervaly v 15min.

Režim displeje: Displej z tekutých krystalů

Třída bezpečnosti: Interní napájecí zařízení

Zdroj napájení: Lithium-iontová baterie

Napětí baterie DC5V

Vstupní výkon ≤ 10VA

Pracovní prostředí: Teplota 5 ℃ -40 ℃

Relativní vlhkost <80%

Odkaz na videa o krvi po a před očkováním:

Více jak 80 % onemocnění je přitom způsobeno špinavou krví!

Hustá, špinavá a slepená krev, která řetízkuje, znemožňuje mikro-cirkulaci kyslíku a živin. Přímo tak způsobuje množení odpadních látek, které poté zůstávají v těle a poškozují funkci vašich orgánů. Záněty a další nemoci na sebe potom nenechají dlouho čekat. Se špinavou krví se můžeme potýkat klidně celá desetiletí – stačí špatné stravování, sedavé
zaměstnání, příliš stresu nebo alkohol a kouření a zdravotní problémy jsou na světě.
Nemusíte však dál zoufat – vaše problémy mají toto jedno řešení. Účinný způsob léčby, který spojuje tradiční orientální medicínu s nejmodernější technologií.

 • Mají za sebou řadu úspěšných klinických testů.
 • Jsou velmi jednoduché na obsluhu – stačí si je připnout na ruku, zapojit sondu do nosních dírek a nechat půl hodiny působit.
 • Na rozdíl od klasických prášků a se nemusíte bát žádných vedlejších účinků (pokud budete přístroj používat dle návodu).
 • Jsou snadno přenosné a použít je tak můžete kdykoliv a kdekoliv.
 • Samy se po ukončení terapeutické procedury vypnou, nemusíte se tak bát, že byste to se zdravotní kúrou mohli přehnat.

SUYZECO hodinky-laser: Cena Laseru včetně aplikátorů: 19.980,-Kč. Seznam doplňků: (nosní a ušní laser (jeden nosní červený, druhý modrý, červené zářiče do uší v páru) + plošný aplikátor - červená lampa s doplňkem modré světlo 430nm). Rozdíl těchto hodinek od předcházejícího modelu je ve velikosti (vhodné pro muže), ve výdrži(mají větší baterii) a v možnosti kombinovat červené světlo a antibakteriálním modrým světlem(tady je výhoda dezinfekce nosní sliznice a pokožky).

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)

Laserová kosmetická maska a Laserová HELMA

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

Proč naší masku ?

Na rozdíl od ostatních masek, tuto na obličeji skoro necítíte…

Jak funguje fotonová terapie

Světlo se dá zjednodušeně popsat jako viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek ve viditelném spektru v intervalu od 390 do 660 nm a neviditelném infra 835nm. Při této terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Různé vlnové délky světla mají různé pozitivní účinky při péči o pleť.

Vlnové délky základních LED světel:

 • Červené světlo: 635 nm
 • Žluté světlo: 590 nm
 • Zelené světlo: 520 nm
 • Modré světlo: 470 nm
 • Infra světlo: 835 nm

Ošetřující maska obsahuje tyto 4 základní LED světla + další 4 kombinované.

Ošetřující LED maska Hexgen 7

Použití této masky je velmi jednoduché, stačí si ji nasadit, upevnit elastických páskem k obličeji a ovladačem nastavit intenzitu a dobu vybraného ošetření. Kolem otvorů na oči jsou jemné gumové šedé podložky, které zamezí nepříjemnému otlaku okolo očí. K masce na obličej se dá připojit i druhá maska, která ošetřuje pokožku krku.

Ošetřující maska na obličej je vybavena 158 LED diodami. Tyto diody produkují fotony právě s různými vlnovými délkami. Každá dioda má definovaný výkon a hodnotu světelného toku. Proto je důležité rozlišovat jednotlivé barvy diod. Jedna barva léčí akné, další vrásky, jizvy, zarudnutí, otoky – záleží na vaší preferenci.

LED diody na masce nepotřebují být měněny. Ovladač je nutno připojit k USB kabelu a napájecímu adaptéru (součástí balení)

Účinky ošetřující led masky:

 • Redukuje vrásky a předchází jejich výskytu
 • Minimalizuje póry
 • Bojuje proti akné
 • Pomáhá bojovat proti mastnotě obličeje
 • Zlepšuje pružnost pokožky
 • Sjednocuje tón pleti
 • Potlačuje tvorbu melaninu
 • Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
 • Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků

Maska je vhodná pro toho, kdo:

 • Zůstává vzhůru dlouho do noci a jeho pleť je tak unavená
 • Často kouká na obrazovku počítače nebo mobilního telefonu
 • Nedodržuje zdravý jídelníček, který zlepšuje stav pleti
 • Má problematickou pleť (skvrny, akné, ucpané póry, matnou, nažloutlou, hrubou či ochablou pleť apod.)

Hlavní funkce:

 • Přírodní světelné vlny zlepšují vzhled pokožky
 • Každá barva světla je účinná na konkrétní ošetření pleti
 • Různé možnosti režimu
 • Snadné ovládání
 • Lehce přenosné

Návod k použití

Před použitím masky vyzkoušejte veškeré funkce ovladače, aniž byste měli masku nasazenou na obličeji. Snažte se vyvarovat přímému očnímu kontaktu se světlem vycházejícím z masky. Před použitím masky doporučujeme zkontrolovat, že jsou veškeré funkce na ovladači nastaveny na minimum. Rovněž nastavte nižší dobu ošetření (viz doporučená doba 10 minut). Ovladač propojte s napájecím kabelem. Napájecí kabel nemusí být při používání masky v zásuvce. Přizpůsobte délku elastického pásku svému obličeji. Před nasazením masky důkladně očistěte pleť obličeje a krk a poté šetrně vysušte ručníkem.

Ošetření pleti zahajte nastavením doby ošetření (pomocí tlačítek „Time“) a následně zvolte vámi požadovanou barvu ošetření (pomocí tlačítka „Color Select/Start“). Nasaďte si masku na obličej a začněte celý proces ošetření pleti fotonovou terapií.

Maximální doba použití masky denně činní 45 minut. Chcete-li vyzkoušet několik ošetření během jednoho dne, počkejte mezi nimi alespoň 10 minut. Doporučená doba jednoho ošetření je 10-15 minut. Ideálně masku používejte 2-3x týdně. Pokud trpíte na citlivou pokožku, ekzémy, alergie nebo jste nachlazeni, poraďte se před použitím masky s vaším lékařem.

Účinky jednotlivých světel

c1) 630nm-LED Červené světlo: proti vráskám

Bělicí účinky, pro hebkou pokožku bez vrásek, vyhlazuje jemné vrásky, smršťuje póry, zlepšuje stav pokožky, podporuje přirozenou tvorbu kolagenu, zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků, zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni, brání v tvorbě pigmentu.

c2) 520nm-LED Zelené světlo: proti únavě

Zlepšuje stav pokožky, vyrovnává barevný tonus pokožky, redukuje tvorbu mazu, zmírňuje duševní stres, snižuje výskyt edémů (otoků), přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn, zpomaluje produkci melaninu, má protizánětlivý účinek (zejména proti vzniku aknózní pleti), vhodný pro všechny typy pleti.

c3) 470nm-LED Modré světlo: proti akné

Účinně snižuje výskyt a léčí akné, zlepšuje stav pokožky bez zanechání jizev, aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie), má antibakteriální a protizánětlivý účinek.

c4) 590nm-LED Žluté světlo: proti zarudnutí, ke zvýšení imunity

Zmírňuje hrubost pokožky a zarudnutí, zmírňuje kožní onemocnění, navíc zmírňuje horkost a podporuje zvýšení imunity, podporuje absorbování kosmetických přípravků, přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu, zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti, obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu, napomáhá zpomalování stárnutí kůže.

c5) LED světle modré světlo (tzv. cyanine): podpora metabolismu

Postupně zvyšuje buněčnou energii, podporuje metabolismus.

c6) LED Fialové (růžové) světlo: proti jizvám po akné

Kombinace červeného a modrého světla = kombinace dvou léčebných terapií, obzvláště účinná při léčbě jizev po akné.

c7) LED Bílé světlo: proti stárnutí

Řeší stařecké skvrny a ochablou kůži, snižuje výskyt jemných vrásek.

c8) Infra – regeneruje pokožku, vypíná vrásky a tiší bolest

Balení obsahuje:

 • 1x LED maska na obličej
 • 1x ovladač
 • 1x napájecí adaptér
 • 1x uživatelská příručka v češtině

Podrobný návod k používání a popis ovladače naleznete v uživatelské příručce.

HELMA na léčbu mozkových postižení

HEXGEN HELMA

Fotobiomodulační přilba Hexgen Léčba Parkinsonovy Alzheimerovy choroby

Ve srovnání s jinými terapeutickými metodami, jako jsou léky, je světelná terapie nejbezpečnější a bez vedlejších účinků.

Světelná terapie byla v lékařství známá již dlouhou dobu, zejména pro červené světlo a infračervené světlo.

Všichni naši klienti se po použití cítí dobře a pohodlně.

Naše zařízení pracuje s 810nm infračerveným zářením. Může se rozšířit přes lebku do mozku a nabízí jedinečnou řadu neurologických výhod. Obvykle se používá k léčbě metastatických lézí v hlubokých tkáních a také v kostech. A také být použit pro zobrazování rakovinných buněk, stejně jako detekci a zničení cirkulujících nádorových buněk.

 1. Vlnová délka 810nm má schopnost rozšířit se přes lebku do mozku, čímž podporuje zotavení z traumatického poranění mozku a snižuje dlouhodobé poškození nervů.

Vlnová délka 2,810 nm může pomoci pacientům s těžkou depresí a úzkostí.

 1. NIR světlo je absorbováno cytochrom C oxidázou v mitochondriích.
 2. Increased blood flow, energy, neuroprotection and less inflammation.
 3. Léčba traumatických (mrtvice, TBI), neurodegenerativních a psychiatrických onemocnění.

Hexgen Photobiomodulation Helmet Treatments for Parkinson’s Alzheimer’s Disease quantity

 

Nejčastější dotazy k helmě Hexgen Photobiomodulation Therapy :

Jak často člověk používá helmu?

U dlouhodobých chronických onemocnění, jako jsou degenerativní onemocnění, je doporučený průběh léčby 3-6 měsíců.

U krátkodobých příznaků, jako je otřes mozku, migréna, deprese atd., je doporučený průběh léčby 1-3 měsíce.

Podle závažnosti příznaků pacienta používejte 4-6x týdně, 1-2x denně. Na začátku léčby se doporučuje poskytnout pacientovi proces adaptace. Pokud jde o intenzitu výkonu a čas, můžete začít od 25%, 12 minut. Postupně krok za krokem zvyšujte intenzitu výkonu a čas. Po adaptační době můžete použít 75-100% intenzitu po dobu 24-30 minut.

Jak dlouho nastavit časovač?

Můžete si vybrat 6 minut – 12 minut – 18 minut – 24 minut – 30 minut

Jsou vaše infračervené LED diody blízko infračervené?

Náš model je blízko infračervený s 810nm.

Proč používáte kombinaci červené LED a infračervené LED? Proč jsou červené?

K terapii používáme 256ks blízkého infračerveného světla. K dispozici jsou 4 ks červené LED pro instrukce, které vám ukáží, že zařízení funguje. Někdy je blízké infračervené světlo stěží vidět očima, takže červené světlo je pouze pro poučení, ne pro terapeutické funkce.

Zjistili jste, že váš stroj je schopen skutečně proniknout do mozku?

Ano, máme mnoho výzkumů, které dokazují tuto terapii, kterou může 810nm světlo proniknout do mozku.

Jak hluboko jste viděli vaše stroje testované na průnik mozkem?

810nm světlo může proniknout naší lebkou a působí na nervovou buňku a uvnitř mitochondrií buňky je cytochrom C oxidáza, která podporuje životaschopnost buňky.

Jakou frekvenci?

Inteligentní dotyková obrazovka, frekvence je nastavitelná 1-20 000 Hz.

 

Úvod

Fotobiomodulace (PBM) popisuje použití červeného nebo blízkého infračerveného světla ke stimulaci, hojení, regeneraci a ochraně tkáně, která byla buď zraněna, degeneruje nebo je ohrožena smrtí. Jedním z orgánových systémů lidského těla, který je k životu nejnutnější a o jehož optimální fungování se lidstvo obecně nejvíce obává, je mozek.

Mozek trpí mnoha různými poruchami, které lze rozdělit do tří širokých skupin: traumatické události (mrtvice, traumatické poranění mozku a globální ischemie), degenerativní onemocnění (demence, Alzheimerova a Parkinsonova choroba) a psychiatrické poruchy (deprese, úzkost, posttraumatické stresová porucha). Existují určité důkazy, které ukazují, že všechny tyto zdánlivě rozdílné stavy lze blahodárně ovlivnit aplikací světla na hlavu. Existuje dokonce možnost, že by PBM mohla být použita pro kognitivní zlepšení u normálních zdravých lidí.

Při této transkraniální aplikaci PBM (tPBM) se na čelo často aplikuje blízké infračervené (NIR) světlo kvůli lepší penetraci (žádné vlasy, delší vlnová délka).

PBM terapie byla vyvinuta před více než 50 lety; stále však neexistuje společná shoda ohledně parametrů a protokolů pro jeho klinickou aplikaci. Některé výzkumné týmy doporučily použití hustoty výkonu nižší než 100 mW/cm2 a hustoty energie 4 až 10 J/cm2 [11]. Jiné skupiny doporučují až 50 J/cm2 na povrchu tkáně [11]. Parametry jako vlnová délka, energie, plynulost, výkon, ozáření, pulzní režim, délka ošetření a opakovací frekvence lze použít v širokém rozsahu. Naše současné předběžné výsledky ukázaly jasnou odpověď cerebrálního rSO2 ve vztahu ke stimulaci LED. Je však třeba zmínit, že teplota výrazně vzrostla a tyto vlivy je třeba vzít v úvahu v dalších podrobných studiích. Existuje také skutečnost, že neúčinné studie na buňkách s vysokou mitochondriální aktivitou se zdají být způsobeny častěji předávkováním než poddávkováním [11]. Proto jsou nezbytné klinické studie týkající se optimálních stimulačních dávek.

Doporučené různé frekvence pro různé druhy nemocí

Choroba       Doba léčby   Frekvence léčby

Mozková arterioskleróza Nedostatečná, prokrvení mozku      30 minut           50 Hz

Atrofie mozku                                                                           30 minut           40-50 Hz

Alzheimerova choroba (AD)                                                     30 minut           50 Hz

Děti s autismem                                                                        30 minut           10-30 Hz

Mozková trombóza, mozkový infarkt                                        30 minut           50 Hz

Lakunární infarkt                                                                       30 minut           50 Hz

Zotavení traumatického poranění mozku po operaci               30 minut           30 Hz

Období zotavení po mozkové otravě                                   30 minut           30-50 Hz

Děti s dětskou mozkovou obrnou                                      20-30 minut           5-15 Hz

Parkinsonova choroba                                                            30 minut           30-50 Hz

Deprese                                                                                   20-30 minut           50 Hz

Duševní poruchy                                                                 20-30 minut           30-50 Hz

Nespavost                                                                             20-30 minut           5-15 Hz

Nervózní bolest hlavy                                                         20-30 minut           20-40 Hz

Vysoký krevní tlak                                                                20-30 minut           5-15 Hz

Únavové onemocnění mozku                                                  20-30 minut           30 Hz

Ztráta paměti                                                                           20-30 minut           30 Hz

Neurastenie                                                                             20-30 minut           5-20 Hz

Schizofrenie                                                                           20-30 minut           5-20 Hz

Specifikace

název Fotobiomodulační přilba Hexgen

Model:       GY-PDT1

Vlnová délka   LED 810 nm

Led množství          256 ks

Výkon (celková helma)      15W

Napájení (jedna LED)       60 mW

Napájení       24 mW/cm2

Osvědčení    CE, FDA

OEM podpora

Barva: bílá, černá

Možností Časů       6-12-18-24-30 minut

Co je fotobiomodulace?

Fotobiomodulace (PBM) popisuje použití červeného nebo blízkého infračerveného světla ke stimulaci, hojení, regeneraci a ochraně tkáně, která byla buď zraněna, degeneruje nebo je ohrožena smrtí. Jedním z orgánových systémů lidského těla, který je k životu nejnutnější a o jehož optimální fungování se lidstvo obecně nejvíce obává, je mozek. Mozek trpí mnoha různými poruchami, které lze rozdělit do tří širokých skupin: traumatické události (mrtvice, traumatické poranění mozku a globální ischemie), degenerativní onemocnění (demence, Alzheimerova a Parkinsonova choroba) a psychiatrické poruchy (deprese, úzkost, posttraumatické stresová porucha). Existují určité důkazy, které ukazují, že všechny tyto zdánlivě rozdílné stavy lze blahodárně ovlivnit aplikací světla na hlavu. Existuje dokonce možnost, že by PBM mohla být použita pro kognitivní zlepšení u normálních zdravých lidí. Při této transkraniální aplikaci PBM (tPBM) se na čelo často aplikuje blízké infračervené (NIR) světlo kvůli lepší penetraci (žádné vlasy, delší vlnová délka).

Abstraktní:

Je představeno nové zařízení pro LED (light emitting diode) mozkovou fotobiomodulaci. Předběžné výsledky z regionální cerebrální saturace kyslíkem a z termografie jsou uvedeny před, během a po stimulaci.

Postup nabízí nový způsob, jak kvantifikovat biologické účinky možné inovativní terapeutické metody. Další měření jsou však nezbytně nutná.

Brain Photobiomodulation Machine je terapeutický nástroj založený na principu fotobiomodulace. Má dobrý terapeutický účinek na traumatické události (mrtvice, traumatické poranění mozku a globální ischemie), degenerativní onemocnění (demence, Alzheimerova a Parkinsonova choroba) a psychiatrické poruchy (deprese, úzkost, posttraumatická stresová porucha).

Fotobiomodulace mozku (PBM) s červenými až blízkými infračervenými (NIR) světelnými diodami (LED) by mohla být inovativní terapií pro různé neurologické a psychologické poruchy. Červené/NIR světlo může stimulovat mitochondriální komplex dýchacího řetězce IV (cytochrom c oxidáza) a zvýšit syntézu ATP (adenosintrifosfátu). Kromě toho absorpce světla iontovými kanály vede k uvolňování Ca2+ a k aktivaci transkripčních faktorů a genové exprese. Terapie PBM mozku by mohla zlepšit metabolickou kapacitu neuronů a je schopna stimulovat protizánětlivé, antiapoptotické a antioxidační reakce, stejně jako neurogenezi a synaptogenezi. Zjištění naznačují, že PBM může bezpečným a nákladově efektivním způsobem zlepšit například frontální mozkové funkce starších dospělých.

Hlavní funkce

 1. Vlnová délka 810 nm má schopnost rozšířit se přes lebku do mozku, čímž podporuje zotavení z traumatického poranění mozku a snižuje dlouhodobé poškození nervů.

Vlnová délka 810 nm může pomoci pacientům s těžkou depresí a úzkostí.

 1. Světlo NIR je absorbováno cytochrom C oxidázou v mitochondriích.
 2. Zvýšený průtok krve, energie, neuroprotekce a méně zánětů.

5.léčit traumatická (mrtvice, TBI), neurodegenerativní a psychiatrická onemocnění.

Indikace

Traumatické příhody (mrtvice, traumatické poranění mozku a globální ischemie).

Degenerativní onemocnění (demence, Alzheimerova a Parkinsonova choroba).

Psychiatrické poruchy (deprese, úzkost, posttraumatická stresová porucha).

 

Kontraindikace

Vyhněte se přímému kontaktu s očima, břichem těhotné ženy, melanomem.

Tetování pacientů s časným a středním stádiem maligních nádorů.

Kontraindikace u pacientů s akutními poruchami krvácení.

Terapie PBM byla vyvinuta před více než 50 lety, stále však nepanuje společná shoda na parametrech a protokolech pro její klinickou aplikaci. Některé výzkumné týmy doporučily použití hustoty výkonu nižší než 100 mW/cm2 a hustoty energie 4 až 10 J/cm2. Jiné skupiny doporučovaly až 50 J/cm2 na povrchu tkáně. Parametry jako vlnová délka, energie, proudění, výkon, ozáření, pulzní režim, délka ošetření a opakovací frekvence lze použít v širokém rozsahu. Naše současné předběžné výsledky ukázaly jasnou odpověď cerebrálního rSO2 ve vztahu ke stimulaci LED. Je však třeba zmínit, že teplota výrazně vzrostla a tyto vlivy je třeba vzít v úvahu v dalších podrobných studiích. Existuje také skutečnost, že neúčinné studie na buňkách s vysokou mitochondriální aktivitou se zdají být způsobeny častěji předávkováním než poddávkováním. Proto jsou nezbytné klinické studie týkající se optimálních stimulačních dávek.

Transkraniální PBM se jeví jako slibná pro léčbu různých duševních chorob. Tato studie ukazuje, že je možné osvětlit hluboké mozkové tkáně také transkraniálně a transsfenoidálně. To otevírá terapeutické možnosti pro pacienty s PD nebo jinými mozkovými onemocněními vyžadujícími světelnou terapii. Bylo provedeno několik výzkumů týkajících se možných nepříznivých účinků na LED PBM s negativním výsledkam.

Například Moro a kol. zkoumali účinky dlouhodobé aplikace, až 12 týdnů, PBM (670 nm) u normálních, naivních opic makaků. Nezjistili žádný histologický základ pro jakékoli závažné obavy týkající se biologické bezpečnosti spojené s PBM dodávanou intrakraniálním přístupem. Hennessy a Hamblin také poukázali na již zavedenou bezpečnost a nulový projev nežádoucích účinků transkraniální PBM. Předběžné výsledky jsou velmi slibné. K tomu, aby bylo možné použít například tento nový druh PBM jako terapeutickou metodu, je však zapotřebí další výzkumné práce. Mnoho výzkumníků se domnívá, že PBM s LED a/nebo laserem pro mozkové poruchy se v nadcházejících letech a desetiletích stane jednou z nejdůležitějších lékařských aplikací světelné terapie.

Reference: Fotobiomodulace mozku – předběžné výsledky z regionální mozkové oxymetrie a termálního zobrazování.

Kosmetická maska - Cena Laseru 5.890,-Kč / HELMA na léčbu mozku - Cena: 120.000,-Kč

Objednávky na tel: 724530051 a email: info@zdravyvodik.cz
(Zasíláme i na dobírku | Objednávkou vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami)